اصالت مرا هیچ کس نمی تواند زیر سوال ببرد ( متن رمانتیک )

چون درختی ریشه دار
در خاک،ثابت مانده ام
می خواهی مرا از اصل خویش پاک کنی
مرا از خاک جدا کردی
توانت هست روی دستهایت نگه داری؟
من درختی بالغم
میوه دارم
برگ دارم
و هر روز افتاده تر
هر کجا من را بری
یک مشت خاک حق من است
این را خدایم گفته است./

نویسنده : بانو الهه فاخته

 

ادامه خواندن