شعر لحظه های بی کسی از کتاب وشاید عشق بانو الهه فاخته

شعر لحظه های بی کسی الهه فاخته

از کتاب وشاید عشق جلد ۱ ( یک )

 

 

قسمتی از کتاب وشاید عشق جلد ۱ اول

شعر لحظه های بی کسی

شاعر الهه فاخته

گذیده ازشعر وشاید عشق یک الههفاخته

کتاب وشایدعشق ۱ بانو الهه فاخته