شعر دوم از کتاب شعر گاهی

شعر دوم از کتاب شعر گاهی

شعر سپید

۱۰

 

گاهی
دلم آنقدر تنگ میشود
که میخواهم از پوست خود بیرون آیم
و تا سر ابرها پرواز کنم ,
آرام بخوابم
و صدای خندیدن قطره های باران را بشنوم
قبل از آنکه بخواهند ببارانند شعری را روی خاک

 

شاعر بانو الهه فاخته