۴- کتاب عاشقانه هایی از جنس همدردی

کتاب عاشقانه هایی از جنس همدردی

الهه فاخته

این کتاب شامل ۶۶ دلنوشته و قطعه ادبی و نامه در ۵ فصل می باشد . که به زبان محاوره و قطعه ادبی نوشته شده است