لیست اشعار کتاب شعر جونی جونی

لیست اشعار کتاب شعر جونی جونی

الهه فاخته

مقدمه / ۳
معرفی دیگر آثار / ۸
این آدما لباسای رنگی دروغو دوس دارن/ ۹
آهای خدای مهربون / ۱۱
نمیدونی چه قد غمگین و خستم / ۱۳
بعضی دردا خیلی بزرگه / ۱۵
نوشتن یه نامه شد خیس خیس کاغذش / ۱۷
بیچاره دل من / ۱۹
چه بی گناهه دل شکسته / ۲۰
فکر کنم دیگه دیر شده / ۲۲
همش دارم گوش می کنم / ۲۴
انتظار ) گل گلدونه من ( / ۲۶
واسه تنهایی من گریه نکن / ۳۲
وقتی نباشی من دیوونه می شم / ۳۶
دیدی پاییز دلم دوباره اومد تو بهار/ ۴۰
بیا بریم سفر / ۴۴
یه دلتنگیه ساده نیست بی قراری رفیق ! / ۵۰
اگه گفتم بی قراره تو ام / ۵۱
میدونی سنگ صبورم گلکم/ ۶۱
میگه چشمت رو عادت ده / ۶۷
یکی بود یکی نبود / ۷۱
جونی یار جونی / ۷۷
میگن ستاره سهیل/ ۸۴
چشم چشم دو ابرو/ ۸۷
میگم یه وخ بد نباشه / ۹۱
مرهمی بیار رفیقم / ۹۴
با اینکه خیلی خستم/ ۹۷
باز باران زد به شیشه/ ۹۹
می گم دلم شکسته / ۱۰۱
هر کسی فکر خودش راه خودش/ ۱۰۳
گاهی وقتا دلتو بگیر تو دستات / ۱۰۵
معشوقه من / ۱۰۸
صدای چیک چیک بارون / ۱۱۸